WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ (“AYDINLATMA METNİ”)


İşbu Web Sitesi Aracılığıyla Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”); veri sorumlusu sıfatıyla Kurtköy, Sabiha Gökçen Havaalanı Pendik İstanbul / TÜRKİYE adresinde mukim Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, siz değerli web sitesi ziyaretçilerimizin, Şirket ile web sitemiz aracılığıyla paylaşmış oldukları kişisel verilerinin; Şirket tarafından elde edilmesine, saklanmasına, üçüncü kişilere aktarılmasına ve işlenmesine ilişkin süreçler ve KVKK kapsamındaki hakları ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak için hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni’nde kullanılan;

 • “kişisel veri”; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • “kişisel verilerin işlenmesi”; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • “veri sorumlusu”; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi (Şirket),
 • “veri işleyen”; veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi

ifade etmektedir.

1. Aydınlatma Metni kapsamında İşlenen Kişisel Veriler

Şirket; Şirket’e ait “www.vatanjet.com” web sitesi aracılığıyla bir takım kişisel verilerinizi işleyebilmektedir. Bu kapsamda, Şirket tarafından işlenebilen kişisel verileriniz; ad-soyad, telefon ve e-posta bilgilerinizdir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Şirket tarafından İşlenebileceği ve Saklanabileceği

Şirket’e ait “www.vatanjet.com” adresli web sitemizin belirli bölümlerinde yer alan çeşitli formlara bilgi girişi yapılmak suretiyle paylaşılabilecek kişisel veriler; bilgi girişi yapmış olduğunuz “İletişim Formu, Rezervasyon Formu, Uçuş Talebi Formu” gibi formlar aracılığıyla beklediğiniz faydanın gerçekleştirilebilmesi, istek, öneri ve/veya şikayet bildiriminizin iletilebilmesi ve bu bildiriminize geri dönüş yapılabilmesi ile bu konularda tarafınızla iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilmekte ve saklanabilmektedir.

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşbu Aydınlatma Metni çerçevesinde işlenen kişisel verileriniz KVKK’nın 8’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; aşağıdaki şartlardan birinin bulunması hâlinde üçüncü kişilere aktarılabilecektir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıda sayılan hallerde KVKK’nın 8’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; Şirket, kişisel verilerinizi açık rızanız aranmaksızın üçüncü kişilere aktarabilecektir. Bu haller dışında Şirket; işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verilerinizi herhangi bir üçüncü kişiye veya yurtdışına aktarmayacaktır.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında, Şirket’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Bu kapsamda, Şirket’e ait “information@vatanjet.com” e-posta adresinden her zaman;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Şirket, talebinizin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve her hâlükârda en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

Okudum, anladım: (●)

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA METNİ
(“AÇIK RIZA METNİ”)

Şirket’e ait “www.vatanjet.com” web sitesi aracılığıyla ad-soyad, telefon ve e-posta bilgilerimin Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (“HEAŞ”) tarafından temin edilmesine, ilgili kişisel verilerimin HEAŞ tarafından, ● tarihli Web Sitesi Aracılığıyla Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’nde (“Aydınlatma Metni”) belirtilen amaçlarla sınırlı olarak kullanılmasına özgür irademle muvafakat ettiğimi, ve bu muvafakatın 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “açık rıza” teşkil ettiğini kabul ve beyan ederim.

İşbu Açık Rıza Metni hükümleri ile bağlı olduğumu ve açık rızam öncesinde Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 ve 11. maddeleri uyarınca, Şirket tarafından işlenen kişisel verilerine erişme, veri işlemeye ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, düzeltme veya silinme hakkını kullandığına ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı ortaklara, iştiraklere veya yurt içinde ve yurt dışında çalışılan üçüncü taraflara bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğu, veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerinin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebinin ne olduğu hususlarında, bilgilendirildiğimi ve bu kapsamda aydınlatma ve bilgilendirmeyi anlayarak açık rızamı verdiğimi kabul ve beyan ederim.

Okudum, anladım, açıkça muvafakat ediyor ve rıza gösteriyorum: (●)

Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
İzin ver
Reddet
X
X